13/08/2019 : Public Service Leadership

Public Service Leadership – Masterclass / Arweinyddiaeth Gwasanaeth Cyhoeddus – Dosbarth Meistr

CityWrexham
CountyDenbighshire (GB037)
Date13/08/2019
Hours16:30
CategoriaEvents
Official Website
Facebook

Wrexham
Denbighshire (GB037)
Tel 2019-08-13
Categoria Events
Public Service Leadership

Wrexham Glyndwr University has, in partnership with Do-Well (UK) Ltd, The Leadership Centre and the 2025 social movement, created a range of cutting edge leadership programmes designed to be practically useful, as well as academically robust, for everyone leading, or aspiring to lead in Public Services.   In the masterclass we will explore the concept of system leadership and theory. We will evaluate why it is so important in the current context of the Well being of Future Generations Act (2015) Wales, the 5 ways of working and significant challenges we face across all sectors of society that cannot be fixed by one organisation alone. Finally we will explore how we can use the art of leadership and the understanding of system theory, skills and tools to drive change. This will equip you with an overview of this approach and how you can mobilise collective action today around some of the most complex challenges we face in society.

  Being the first of its kind in Wales, the Masterclasses are a free ‘sound bite’ of the full MA in Public Service Leadership and short courses we are delivering that has been co created by practitioners at every level across the region and wider.    Come along and explore, amongst many things, your wicked issues and how going slow really does help you move fast. *** Mewn partneriaeth â Do-Well (UK) Ltd, y Ganolfan Arweinyddiaeth a mudiad cymdeithasol 2025, mae Prifysgol Glyndŵr Wrecsam wedi creu amrywiaeth o raglenni arweinyddiaeth arloesol sydd â’r bwriad o fod yn ymarferol ddefnyddiol, a hefyd yn gadarn yn academaidd, ar gyfer pawb sy’n arwain, neu’n anelu at arwain, yn y Gwasanaethau Cyhoeddus.   Yn y dosbarth meistr byddwn yn trafod y cysyniad sydd ynghlwm wrth arweinyddiaeth systemau a theori systemau.
Byddwn yn gwerthuso pam y mae hyn mor bwysig yng nghyd-destun presennol Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015, y 5 ffordd o weithio a’r heriau sylweddol a wynebwn ar draws pob sector o’r gymdeithas na all un sefydliad mo’u datrys ar ei ben ei hun.  Yn olaf, byddwn yn trafod sut y gallwn ddefnyddio crefft arweinyddiaeth a dealltwriaeth o offer, sgiliau a theori systemau i sbarduno newid. Bydd hyn yn rhoi golwg gyffredinol ichi ar y dull hwn a’r ffordd y gallwch baratoi i weithredu ar y cyd heddiw mewn perthynas â rhai o’r heriau mwyaf cymhleth a wynebwn mewn cymdeithas.   Y Dosbarthiadau Meistr hyn yw’r rhai cyntaf o’u bath yng Nghymru. Byddant yn cynnig cyfle rhad ac am ddim i gael rhagflas o’r MA llawn mewn Arweinyddiaeth Gwasanaeth Cyhoeddus a’r cyrsiau byr a gyflwynwn sydd wedi’u creu ar y cyd gan ymarferwyr ar bob lefel ar draws y rhanbarth a thu hwnt.
  Dewch draw i drafod, ymhlith llu o bethau eraill, eich ‘problemau drwg’ a sut y gall mynd yn araf eich helpu o ddifrif i symud yn gyflym.

Home Page - Privacy Sitemap Copyright © 2019 EventsinUK.net


Pf-G