6/06/2019 : Brexit Ac Anabledd Yng Nghymru Brexit Disability Wales

Brexit ac Anabledd yng Nghymru / Brexit and Disability in Wales

CityCardiff
CountyCardiff (GB025)
Date06/06/2019
Hours13:30
CategoriaEvents
Official Website
Facebook

Cardiff
Cardiff (GB025)
Tel 2019-06-06
Categoria Events
Brexit Ac Anabledd Yng Nghymru Brexit Disability Wales

Brexit ac Anabledd yng Nghymru Hoffai Anabledd Cymru, ar y cyd â Chanolfan Llywodraethiant Cymru a phrosiect Fforwm Brexit WCVA, eich gwahodd i ymuno â ni mewn trafodaeth ford gron ar oblygiadau Brexit i Bobl Anabl a Mudiadau Pobl Anabl yng Nghymru. Diben y digwyddiad fydd trafod goblygiadau Brexit i bobl anabl mewn meysydd fel hawliau cyfreithiol, iechyd a gofal cymdeithasol a hygyrchedd. Gyda chymorth eich barn chi ac arbenigwyr blaenllaw yn y maes bwriadwn lunio papur briffio, a fydd ar gael ar ffurf Hawdd ei Darllen hefyd, i gynorthwyo i gyfathrebu gwybodaeth ynglŷn â Brexit sy’n berthnasol i’r sector. Rydym hefyd yn falch o groesawu: •Jeremy Miles AC, y Cwnsler Cyffredinol a’r Gweinidog Brexit. •Jane Hutt AC, y Dirprwy Weinidog a’r Prif Chwip. Cynhelir y digwyddiad hwn ar 6 Mehefin rhwng 13:30 a 16:30 yng Nghaerdydd (lleoliad i’w gadarnhau) a bydd yn cynnwys cyfraniadau gan: •Rhian Davies, Anabledd Cymru •Yr Athro Anna Lawson, academydd blaenllaw o Brifysgol Leeds ym maes cyfraith anabledd a chydraddoldeb.

•Dr Emily Kakoullis o Brifysgol Caerdydd sy’n arbenigo mewn Cyfraith Ryngwladol Hawliau Dynol Anableddau •Charles Whitmore, Fforwm Cymdeithas Sifil Cymru ar Brexit. Rhowch wybod i ni am unrhyw ofynion sydd gennych o ran mynediad i’ch galluogi i gymryd rhan lawn yn y digwyddiad e.e. parcio Bathodyn Glas, Dehongli BSL, Palantype ayyb. Mae gennym rywfaint o arian i gynorthwyo gyda chostau teithio i’r digwyddiad hwn i bobl anabl a chynrychiolwyr Mudiadau Pobl Anabl di-nawdd. Os hoffech ddod ac rydych yn teithio o’r tu allan i Gaerdydd, cysylltwch â Charles Whitmore ([email protected]) i drafod y mater yn gyntaf gan fod y gyllideb yn gyfyngedig. Mae'r Ganolfan Addysgu Ôl-raddedig wedi'i lleoli oddi ar Colum Road yn agos at yr ysgol fusnes.
Bydd mynediad mewn car trwy rwystrau – ar ôl hyn, dilynwch y ffordd i'r dde. Y PTC yw'r ail adeilad. Bydd parcio ar gael ar y safle. Defnyddio'ch gwybodaeth bersonol Mae Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru (WCVA) yn Rheolydd Data, wedi’i gofrestru â Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth o dan Ddeddf Diogelu Data 1998 a’r Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol (GDPR). Mae eich preifatrwydd yn bwysig iawn i ni ac ni fyddwn ond yn defnyddio’ch gwybodaeth bersonol i weinyddu’r cyfarfod hwn a darparu’r cynhyrchion a/neu’r gwasanaethau rydych wedi gofyn amdanynt oddi wrthym. Yn WCVA rydym yn cadw’ch manylion cyswllt yn ein cronfa ddata Rheoli Cysylltiadau Cwsmeriaid (CRM). Gweler hysbysiad preifatrwydd WCVA i gael gwybod sut y defnyddir eich gwybodaeth, pwy all gael ati, y seiliau cyfreithlon dros ddal eich gwybodaeth a’ch hawliau mewn perthynas â’r wybodaeth hon.
Mae’n bosib y bydd eich manylion yn cael eu rhannu ag eraill sy’n mynd i’r digwyddiad ac â’r cyflwynwyr, yn amodol ar eich caniatâd. Brexit and Disability in Wales Disability Wales in partnership with the Wales Governance Centre and WCVA’s Brexit Forum project, would like to invite you to join us for a roundtable discussion on the implications of Brexit for Disabled people and Disabled People’s Organisations (DPOs) in Wales. The purpose of this event will be to discuss the implications of Brexit for disabled people in areas such as legal rights, health and social care and accessibility.  Informed by your views and leading experts in this field we aim to  produce a briefing, also available in Easy Read format, to support with communicating information on Brexit relevant to the sector.
We are also pleased that we will be joined by: •Jeremy Miles AM, Counsel General and Brexit Minister. •Jane Hutt AM, Deputy Minister and Chief Whip. This event will take place on 6 June from 13:30 to 16:30 in room 0.22 at Cardiff University’s Postgraduate Teaching Centre and will see contributions from: •Rhian Davies, Disability Wales •Professor Anna Lawson a leading academic from Leeds University in the field of disability and equality law. •Dr Emily Kakoullis from Cardiff University who specialises in International Disability Human Rights Law •Charles Whitmore, Wales Civil Society Forum on Brexit. Please can you let us know of any access requirements you may have to enable you to fully participate in the event e.g. Blue Badge parking, BSL Interpretation, Palantype etc.
We have some budget to help with travel expenses for this event for disabled people and representatives of unfunded DPOs. If you would like to attend and are travelling from outside of Cardiff, please get in touch with Charles Whitmore ([email protected]) to discuss first as the budget is limited. The Postgraduate Teaching Centre is located off Colum Road close to the business school. Access by car will be through barriers – after which please follow the road right. The PTC is the 2nd building. Parking will be available on site. Using your personal information Wales Council for Voluntary Action (WCVA) is a Data Controller, registered with the Information Commissioner’s Office (The ICO) under the Data Protection Act 2018 and the General Data Protection Regulation (GDPR). We take your privacy seriously and will only use your personal information to administer this meeting and provide the products and/or services you have requested from us. At WCVA we store your contact details in our Customer Management Relationship (CRM) database. Please see WCVA’s privacy notice to find out how your information will be used, who can access it, the legal bases on which your information is held and your rights in relation to this information. Your details may be shared with co-delegates and presenters, subject to permission.  

Home Page - Privacy Sitemap Copyright © 2019 EventsinUK.net


P0-G