5/06/2020 : Leading Family Walks Wrexham

Leading Family Walks - Wrexham

CityWrexham
CountyDenbighshire (GB037)
Date05/06/2020
Hours09:30
CategoriaEvents
Official Website
Facebook

Wrexham
Denbighshire (GB037)
Tel 2020-06-05
Categoria Events
Leading Family Walks Wrexham

Are you interested in taking families including small children on a walk.  If so, come along to this course, delivered by Ramblers Cymru, the charity dedicated to protecting and maintaining our footpaths in Wales. Course Outline Safely manage all walkers including children/toddlers on a walk. Includes, safety around farm animals, horses, dogs, bikes and water. The effect that different weather conditions can have on children. What nutrition (food & drink) to bring on a walk.  Ideas about how to keep children interested on a walk such as common flora and fauna to spot, games to play, treasure hunts, geocaching etc. Attendees This course is aimed at individuals who would like to take families including small children on a safe and enjoyable walk. For current members of Ramblers and Rambler Volunteers, the training session is free.   For all other attendees the cost will be £20.00 per person.

Logistics The course will start at 9.30am, please arrive 15 minutes before for registration etc.   The course should end around 3.00pm Tea and coffee will be available.  (You are kindly requested to bring your own lunch). FAQs What are my transport/parking options for getting to and from the event? There is ample parking at the venue.  Please check for public transport.   How can I contact the organiser with any questions? Any questions or issues, please contact the team on [email protected]   Can I update my registration information? Yes of course, if need be contact [email protected] for support. __________________________________________________________________________ CYMRAEG Arwain Teithiau Cerdded Teulu - sgiliau defnyddiol ar gyfer arweinwyr cerdded   Disgrifiad Oes gennych chi ddiddordeb mewn mynd â theuluoedd gan gynnwys plant bach ar daith gerdded.
Os felly, dewch draw i'r cwrs hwn, a gyflwynir gan y Cerddwyr, yr elusen sy'n ymroddedig i amddiffyn a chynnal ein llwybrau yng Nghymru.   Amlinelliad o'r Cwrs Rheoli pob cerddwr yn ddiogel gan gynnwys plant / plant bach ar daith gerdded. Yn cynnwys, diogelwch o amgylch anifeiliaid fferm, ceffylau, cŵn, beiciau a dŵr. Yr effaith y gall gwahanol dywydd ei chael ar blant. Pa faeth (bwyd a diod) i ddod am dro. Syniadau am sut i gadw diddordeb plant ar daith gerdded fel fflora a ffawna cyffredin i'w gweld, gemau i'w chwarae, helfeydd trysor, geogelcio ac ati.   Mynychwyr Mae'r cwrs hwn wedi'i anelu at unigolion a hoffai fynd â theuluoedd gan gynnwys plant bach ar daith gerdded ddiogel a difyr.   Ar gyfer aelodau cyfredol Cerddwyr a Gwirfoddolwyr Cerddwyr, mae'r sesiwn hyfforddi am ddim.
Y gost i bawb arall fydd £20.00 y pen.   Logisteg Bydd y cwrs yn cychwyn am 9.30, bydd angen cyrraedd 15 munud cyn cofrestru ac ati. Bydd y cwrs yn gorffen am 3pm. Bydd te a choffi ar gael.  (Gofynnir yn garedig i chi ddod â'ch cinio eich hun).   Cwestiynau Cyffredin Beth yw fy opsiynau cludiant / parcio ar gyfer cyrraedd ac o'r digwyddiad? Mae digon o le parcio yn y lleoliad. Gwiriwch am drafnidiaeth gyhoeddus.   Sut alla i gysylltu â'r trefnydd gydag unrhyw gwestiynau? Unrhyw gwestiynau neu faterion, cysylltwch â'r tîm ar [email protected]   A allaf ddiweddaru fy ngwybodaeth gofrestru? Oes, wrth gwrs, os oes angen, cysylltwch â [email protected] i gael cefnogaeth

Home Page - Privacy Sitemap Copyright © 2021 EventsinUK.net


Pf-G