3/07/2019 : Cyflwyniad Gymwysterau Gofal Plant Newydd Ch Wrth Gefnogi Rhain Introduction New Childcare Qualifications Role Supporting

Cyflwyniad i Gymwysterau Gofal Plant Newydd a'ch rôl wrth gefnogi'r rhain / Introduction to New Childcare Qualifications & your role in supporting these

CityWrexham
CountyDenbighshire (GB037)
Date03/07/2019
Hours13:30
CategoriaEvents
Official Website
Facebook

Wrexham
Denbighshire (GB037)
Tel 2019-07-03
Categoria Events

Nod y gweithdai hyn yw: Diweddaru rheolwyr ar gymwysterau, meysydd pwnc a lefelau newydd Diweddaru Rheolwyr ar y protocolau asesu newydd Rôl y rheolwyr mewn perthynas â'r broses asesu Darparu cyfle i Rwydweithio a rhannu arfer da Datganiad diogelu data Mae Gofal Cymdeithasol Cymru wedi cofrestru gyda’r Comisiwn Gwybodaeth. Trwy dicio’r blwch caniatâd isod rydych chi’n cytuno i ni ddefnyddio’r wybodaeth rydych chi’n rhoi i ni i: brosesu eich archeb eich hysbysu am y gweithdai gaeaf. Bydd unrhyw wybodaeth bersonol rydych chi’n rhoi i ni mewn cysylltiad â’ch archeb yn cael ei phrosesu yn unol â’n cyfrifoldebau o dan y Ddeddf Diogelu Data 2018. Gallwch ddod o hyd i fwy o fanylder am y wybodaeth sydd gennym ni, sut rydyn ni’n ei brosesu a’ch hawliau yn ein hysbysiad preifatrwydd yn: gofalcymdeithasol.cymru/generic-content/hysbysiad-preifatrwydd The aim of these workshops are to: Update managers on new qualifications, subject areas and levels Update Managers on the new assessment protocols The managers role in relation to the assessment process Provide opportunity  to Network and share good practice Data protection statement Social Care Wales is registered with the Information Commission.

By ticking the consent box below you agree for us to use the information you provide to: process your booking keep you informed about the winter workshops. Any personal information you supply in connection with your booking will be processed in accordance with our responsibilities under the Data Protection Act 2018. More detail on what information we hold, how we process it and your rights can be found in our privacy notice socialcare.wales/generic-content/privacy-notice#section-29335-anchor

Home Page - Privacy Sitemap Copyright © 2019 EventsinUK.net


Pf-G